KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ DIOXIN TRONG MÁU Ở NGƯỜI PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN TẠI ĐÀ NẴNG

KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ DIOXIN TRONG MÁU Ở NGƯỜI PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN TẠI ĐÀ NẴNG

 KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ DIOXIN TRONG MÁU Ở NGƯỜI PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN TẠI ĐÀ NẴNG

Nguyễn Hoàng Thanh*; Hoàng Mạnh An*; Đỗ Quyết* 
Nguyễn Bá Vượng*; Lương Minh Tuấn**
TÓM TẮT
Mục tiêu:  đánh giá sự tồn lưu dioxin ở người phơi nhiễm tại vùng nóng, làm cơ sở nghiên cứu ứng dụng các biện pháp hạn chế tác hại, tăng cường sức khỏe cho người dân.
Đối  tượng  và  phương  pháp:  lựa  chọn  34  người  sống  gần  vùng  tồn  lưu  chất  độc  da cam/dioxin trên địa bàn Đà Nẵng.  Lấy máu toàn phần, phân tích nồng độ dioxin tại Trung tâm Phân  tích  Eurofins  (CHLB  Đức)  theo  phương  pháp  sắc  ký  khí  khối  phổ  độ  phân  giải  cao 
(GC/HR-MS) để định lượng 17 chất đồng loại dioxin. 
Kết quả:  phát hiện 17 mẫu (50%) có nồng độ  2,3,7,8-tetra chlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) trên 10 ppt (part per trillion – phần nghìn tỷ). 04 mẫu (11,8%) có nồng độ 2,3,7,8-TCDD > 100 ppt.TEQ (toxic equivalent – lượng độc tương đương) của 17 chấtđồng loại từ 75,2 – 534 ppt. 
Kết luận:  tình hình phơi nhiễm, tái nhiễm chất độc da cam/dioxin vẫn còn diễn biến phức tạp.Cần có các biện pháp dự phòng và điều trị tích cực, chủ động cho người dân sống tại các  vùng nóng

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment