NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ MỘT SỐ HORMON SINH SẢN VỚI THỜI GIAN VÔ SINH Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH NGUYÊN PHÁT

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ MỘT SỐ HORMON SINH SẢN VỚI THỜI GIAN VÔ SINH Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH NGUYÊN PHÁT

 NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ MỘT SỐ HORMON SINH SẢN VỚI THỜI GIAN VÔ SINH Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH NGUYÊN PHÁT

Trịnh Thế Sơn*; Vũ Văn Tâm**; Đỗ Thị Hoàng Hà**
TÓM TẮT 
Mục tiêu:  đánh giá mối liên quan giữa nồng độ  hormon sinh sản với tuổi, thời gian vô sinh ở  phụ  nữ  vô  sinh  nguyên  phát.  Đối  tư ợng  nghiên  cứu:  68  phụ  nữ  vô  sinh  nguyên  phát, tuổi 20 – 40. Kết quả: tuổi trung bình: 28,1 ± 4,4, thời gian vô sinh trung bình 3,2 ± 2,9 năm.
+ Không có tương quan giữa nồng độ FSH, PRL với tuổi, thời gian vô sinh (p > 0,05). Có m ối tương quan nghịch giữa LH với tuổi, thời gian vô sinh (nhưng không có ý nghĩa) (p > 0,05).
+ Estradiol, progesterone, AMH không liên quan đến tuổi, thời gian vô sinh (p > 0,05)

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment