KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI KHOA TIM MẠCH, BỆNH VIỆN 19-8

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI KHOA TIM MẠCH, BỆNH VIỆN 19-8

 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI KHOA TIM MẠCH, BỆNH VIỆN 19-8

Nguyễn Trung Tường*; Nguyễn Tuấn Quang**; Hồ Cảnh Hậu*** 
Hoàng Văn Thêm***; Nguyễn Văn Thuận****; Đặng Xuân Sáng**** 
TÓM TẮT
Khảo sát thực trạng sử  dụng thuốc điều trị  bệnh tăng huyết áp (THA) trên 420 bệnh nhân (BN) tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện 19 – 8 từ 1 – 1 – 2009 đến 31 – 12 – 2011, kết quả cho thấy: 
–  Thuốc ức chế men chuyển và chẹn kênh canxi là hai nhóm thuốc đƣợc dùng rất phổ biến, sử dụng ít nhất là nhóm thuốc tác động lên đồng vận giao cảm  – trung ƣơng.
–  Liệu pháp kết hợp thuốc hạ áp đƣợc coi trọng để kiểm soát huyết áp (HA), đặc biệt với THA độ 2 và 3.
– Tỷ lệ BN thay đổi phác đồ điều trị khá cao (44,05%), liệu pháp điều trị thay đổi đã góp phần làm tăng tỷ lệ BN đạt HA mục tiêu.
–  Tỷ lệ chỉ định không hợp lý gặp trong trƣờng hợp kết hợp thuốc hạ áp sai (2,37%) và 131 trƣờng hợp tƣơng tác thuốc bất lợi.
–  Hiệu quả điều trị: tỷ lệ đạt HA mục tiêu cao (> 90%).  93,57% BN ra viện đƣợc đánh giá ổn định và tiến triển tốt

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment