MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁP ỨNG LÂM SÀNG VÀ TẾ BÀO TCD4 Ở BỆNH NHÂN HIV/AIDS ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG TENOFOVIR + LAMIVUDIN + EFAVIRENZ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁP ỨNG LÂM SÀNG VÀ TẾ BÀO TCD4 Ở BỆNH NHÂN HIV/AIDS ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG TENOFOVIR + LAMIVUDIN + EFAVIRENZ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

 MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁP ỨNG LÂM SÀNG VÀ TẾ BÀO TCD4 Ở BỆNH NHÂN HIV/AIDS ĐƢỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG  TENOFOVIR + LAMIVUDIN + EFAVIRENZ  TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 

Hoàng Vũ Hùng và CS*
TÓM TẮT
Nghiên  cứu trên 30 bệnh nhân (BN) HIV/AIDS, tuổi 18  –  60 được điều trị  tại Khoa Truyền  nhiễm, Bệnh viện Quân y  103 từ  tháng 01  –  2010 đến 6  –  2013 bằng phác đồ  TDF + 3TC +  EFV. Kết quả  cho thấy: sau 18 tháng điều trị, tỷ  lệ  BN không có biểu hiện lâm sàng tăng dần (từ  3,3% trước điều trị  lên 100%); giá trị  trung bình BMI tăng (19,01 ± 2,31 lên 20,12 ± 1,69); 
giá trị  trung bình TCD4 tăng (164,8 ± 133,3 lên 378,3 ± 136,7). Tác dụng không mong muốn trên  lâm sàng  của thuốc xuất hiện chủ  yếu trong  tháng  đầu điều trị  (73,3%)  và giảm dần từtháng thứ  2. Các tác dụng không mong muốn gặp nhiều là: mệt mỏi (36,7%), buồn nôn  –  nôn (30,0%), lo lắng (20,0%), mất ngủ  (16,7%), đau đầu (10,0%), dị  ứng ngoài da (10,0%). Sau 18 tháng điều trị, không có BN nào còn tác dụng không mong muốn

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment