KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH

KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH

KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH NĂM 2021 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
Nguyễn Hồng Trường1, Phùng Ngọc Đức1*,
Nguyễn Thị Thuỷ1; Nguyễn Thị Tâm

Mục tiêu: Mô tả trải nghiệm của người bệnh điều trị nội trú và Phân tích một số yếu tố liên quan đến trải nghiệm của người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh năm 2021.
Phương pháp: Mô tả cắt cắt ngang trên 289 Người bệnh, người nhà người bệnh đang điều trị nội trú tại bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2021.
Kết quả: Tỷ lệ Người bệnh được điều dưỡng lắng nghe cao nhất với 88,6%, thấp nhất tỷ lệ người bệnh được giúp đỡ khi gọi điều dưỡng đạt 85,8%; tỷ lệ có trải nghiệm tích cực chung đạt từ 91- 95,8%. Tỷ lệ trải nghiệm tích cực về phòng điều trị chiếm tỷ lệ cao với >98%, về sự yên tĩnh đạt >74%. Người bệnh có sức khoẻ tâm thần tốt có trải nghiệm tích cực về chăm sóc của điều dưỡng là gấp 1,59 lần so với nhóm có sức khoẻ tâm thần chưa tốt. Mối liên quan này có ý nghĩa thống kê với p<0,05; khả năng trải nghiệm tích cực về chăm sóc của Bác sỹ ở nhóm người bệnh có bảo hiểm y tế cao gấp 2,21 lần trải nghiệm tích cực ở nhóm người bệnh không bảo hiểm. Kết luận: Tỷ lệ trải nghiệm tích cực của người bệnh điều trị nội trú đối với môi trường bệnh viện đạt > 91 %. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 giữa một số yếu tố với trải nghiệm của người bệnh về chăm sóc của điều dưỡng hoặc bác sĩ.

KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH

Leave a Comment