Kiến thức, thái độ và thực hành của người chồng trong nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan

Kiến thức, thái độ và thực hành của người chồng trong nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan

Kiến thức, thái độ và thực hành của người chồng trong nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, năm 2017
Tác giả: Nguyễn Huy Tiến, Nguyễn Thị Ly
Tóm tắt:
Nghiên cứu về kiến thức, thái độ và thực hành của 410 người chồng trong nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017 tại một số xã và thị trấn thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang có phân tích. Kết quả cho thấy chỉ có 17,6% người chồng có tổng điểm kiến thức đạt về nuôi con bằng sữa mẹ, số còn lại 82,4% người có tổng điểm kiến thức chưa đạt. Có 46,5% người chồng có tổng điểm thái độ đạt về nuôi con bằng sữa mẹ, 53,5% người chồng có tổng điểm thái độ chưa đạt. Chỉ có 42,9% người chồng có tổng điểm thực hành đạt về nuôi con bằng sữa mẹ, 57,1% người chồng có tổng điểm thực hành chưa đạt. Các yếu tố liên quan đến thực hành hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ của người chồng gồm trình độ học vấn, kiến thức và thái độ đạt về nuôi con bằng sữa mẹ

Kiến thức, thái độ và thực hành của người chồng trong nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan

Leave a Comment