KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ HƯNG LONG, HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2020

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ HƯNG LONG, HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2020

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ HƯNG LONG, HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2020

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thực hành về hóa chất bảo vệ thực vật của người dân tại xã Hưng Long,
huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ năm 2020.
Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang tiến hành trên 200 người dân tại xã Hưng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ năm 2020. Các đối tượng nghiên cứu được các điều tra viên trực tiếp phỏng vấn tại thực địa về kiến thức, thực hành của họ liên quan đến cách bảo quản và sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật.
Kết quả: Tỷ lệ người nông dân có kiến thức cơ bản đạt về sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật chiếm 67,5% và thực hành đạt là 57,5%. Đáng lưu ý là có 30,5% người nông dân biết hóa chất bảo vệ thực vật có thể đi vào cơ thể qua đường tiêu hóa. Về thực hành, có 42,5% đối tượng pha theo ước lượng hoặc loãng hơn hướng dẫn. Chỉ có 43,5% người nông dân luôn mặc đầy đủ đồ bảo hộ lao động khi đi phun thuốc. 23,5% người nông dân vứt vỏ hoá chất ngay tại đồng ruộng sau khi phun và 30,5% xử lý hoá chất thừa bằng cách phun đi phun lại cho hết. Kết luận: Người nông dân chưa có kiến thức đầy đủ và phơi nhiễm với hóa chất bảo vệ thực vật do thực hành chưa phù hợp. Vì thế cần tăng cường các biện pháp truyền thông nhằm nâng cao kiến thức và thực hành cho người nông dân tại địa bàn nghiên cứu.

Các con số thống kê chính thức cho thấy lượng hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) được sử dụng tại Việt Nam có xu hướng tiếp tục tăng từ năm này qua năm khác. Phần lớn HCBVTV đang được sử dụng tại Việt Nam là nhập khẩu, trong đó ghi nhận cả các loại HCBVTV đã bị cấm sử dụng [1]. Các nghiên cứu trong và ngoài nước đã chỉ ra các vấn đề cấp bách liên quan đến HCBVTV trong hoạt động nông nghiệp bao gồm lạm dụng thuốc trừ sâu, tồn dư HCBVTV, ngộ độc HCBVTV, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu….

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI XÃ HƯNG LONG, HUYỆN YÊN LẬP, TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2020

Leave a Comment