KIẾN THỨC VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2020

KIẾN THỨC VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2020

KIẾN THỨC VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2020
Học viên: Nguyễn Thị Hà
Giáo viên hướng dẫn:
1. TS. Nguyễn Thị Hương Giang
2. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thủy
Trong chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (PHCNDVCĐ), thành phần không thể thiếu được và quyết định thành công của chương trình là Nhân viên phục hồi chức năng cộng đồng (PHCNCĐ), do vậy đánh giá nhiệm vụ và kiến thức của họ hết sức quan trọng. Chúng tôi tiến hành đề tài “Kiến thức và thực hiện nhiệm vụ của nhân viên phục hồi chức năng cộng đồng tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình năm 2020” được triển khai với 02 mục tiêu cụ thể: (1) Mô tả kiến thức và thực hiện nhiệm vụ của nhân viên PHCNCĐ tại huyện Quỳnh Phụ năm 2020; (2) Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hiện nhiệm vụ của nhân viên PHCNCĐ tại huyện Quỳnh Phụ.
Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang nghiên cứu định lượng. Với cỡ mẫu 114 nhân viên PHCNCĐ đã từng được tham gia các hoạt động của dự án “Tổ chức phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam”, theo phương pháp chọn mẫu toàn bộ, nghiên cứu được triển khai bắt đầu từ tháng 10/2019 đến tháng 6/2020 trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Kết quả nghiên cứu về thực trạng có 56,2% nhân viên PHCNCĐ có kiến thức đạt về thực hiện các nhiệm vụ của nhân viên PHCNCĐ, trong đó tỷ lệ kiến thức đạt theo từng nhiệm vụ bao gồm: Phát hiện và báo cáo tình trạng NKT, đánh giá nhu cầu PHCN; Triển khai thực hiện PHCNDVCĐ cho NKT; Quản lý theo dõi NKT chiếm tỷ lệ lần lượt là: 64,9%; 59,6%; 81,5%. Tỷ lệ nhân viên PHCNCĐ đạt trong thực hiện các nhiệm vụ của nhân viên PHCNCĐ là 39,5% trong đó tỷ lệ thực hiện đạt theo từng nhiệm vụ bao  gồm: Phát hiện và báo cáo tình trạng NKT, đánh giá nhu cầu PHCN; Triển khai thực hiện PHCNDVCĐ cho NKT; Quản lý theo dõi NKT chiếm tỷ lệ lần lượt là: 81,6%; 41,2%; 98,2%. Về một số yếu tố liên quan: Liên quan đến kiến thức chung và kiến thức thực hiện trong từng nhiệm vụ bao gồm: Kinh phí, Tài liệu về PHCN và có mối liên quan tác động qua lại giữa kiến thức trong từng nhiệm vụ với nhau. Một số yếu tố liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chung và thực hiện từng nhiệm vụ của nhân viên PHCN bao gồm: Tuổi và kiến thức chung về thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment