MÔ PHỏNG HIệU QUả CủA HAI BƯớC SóNG LASER 585 Và 595 nm TRONG ĐIềU TRị VếT VANG Đỏ

MÔ PHỏNG HIệU QUả CủA HAI BƯớC SóNG LASER 585 Và 595 nm TRONG ĐIềU TRị VếT VANG Đỏ

MÔ PHỏNG HIệU QUả CủA HAI BƯớC SóNG LASER 585 Và 595 nm TRONG ĐIềU TRị VếT VANG Đỏ BằNG HIệU ứNG PHÂN HủY QUANG NHIệT CHọN LọC

NGUYỄN NHƯ SƠN THỦY – Trường Đại học Cần Thơ
HÀ VIẾT HIỀN – Viện Ngoại khoa Laser- TP HCM
HUỲNH VIỆT DŨNG – Viện Vật lý Y Sinh học- TP HCM
MỞ ĐẦU
Các  laser  tác  động  dựa  trên  nguyên  lý  hiệu  ứng phân  huỷ  quang  nhiệt  chọn  lọc  đã  giải  quyết  bế  tắc trong  điều trị tổn thương mạch máu nói chung và vết vang đỏ nói riêng.  Bằng các thông số laser thích hợp có  thể  tạo nhiệt độ  trong  lòng  mạch máu  đủ cao  để quang đông  nó, trong lúc  giữ nhiệt  độ  mô  lành  xung quanh dưới mức tạo tổn thương nhiệt.
Các thông số laser quan trọng để tạo ra hiệu ứng phân huỷ quang nhiệt chọn lọc là bước sóng, độ rộng xung  và  mật  độ  năng  lượng.  Các  thông  số  này phụ thuộc  vào  kiểu  da  bệnh  nhân,  kích  thước  và  độ  sâu mạch máu tổn thương. Mô da là một môi trường không đồng nhất, chứa nhiều cấu trúc có thể ảnh hưởng đến tương tác laser  –  mô. Việc  lựa  chọn  thông số  có thể dựa trên thực nghiệm lâm sàng hoặc các tính toán mô phỏng
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment