MỐI LIÊN QUAN CỦA NỒNG ĐỘ IL-8 HUYẾT THANH VỚI KHÁNG INSULIN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2

MỐI LIÊN QUAN CỦA NỒNG ĐỘ IL-8 HUYẾT THANH VỚI KHÁNG INSULIN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2

 MỐI LIÊN QUAN CỦA NỒNG ĐỘ IL-8 HUYẾT THANH VỚI KHÁNG INSULIN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2

Nguyễn Trọng Tài*; Nguyễn Viết Trung**
TÓM TẮT
Viêm và tình trạng kháng insulin là cơ chế quan trọng trong bệnh sinh đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2. Trong nghiên cứu này, phân tích mối liên quan giữa nồng độ  IL-8  huyết thanh với tình trạng kháng insulin trên 40 bệnh nhân (BN) ĐTĐ týp 2. Kết quả  cho thấy nồng độ  IL-8 tăng cao rõ rệt  ở  BN ĐTĐ týp 2. Tìm thấy tương quan thuận giữa nồng độ  IL-8 huyết thanh với cân nặng vànồng độ  glucose máu (r = 0,328, p < 0,05) và tương quan nghịch với chỉ  số  Quicki (r = -0,262, p < 0,05) và chỉ số Homa-β (r = -0,219, p = 0,05) ở BN ĐTĐ týp 2. Kết quả nghiên cứu cho thấynồng độ IL-8 huyết thanh tăng cao ở BN ĐTĐ týp 2 và có liên quan với tình trạng kháng insulin

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment