MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ HỘI CHỨNG RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM TẠI XÃ VŨ HỘI

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ HỘI CHỨNG RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM TẠI XÃ VŨ HỘI

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ HỘI CHỨNG RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM TẠI XÃ VŨ HỘI VÀ XÃ VIỆT THUẬN, HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2021
Trần Thị Thu Hà1*, Nguyễn Thị Hà Phương1,
Đặng Thị Bích Hằng

Mục tiêu: Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của người dân về hội chứng rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em tại xã Vũ Hội và xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2021.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu dịch tễ học mô tả cắt ngang trên đối tượng trẻ em tại xã Vũ Hội và xã Việt Thuận.
Kết quả: các yếu tố bao gồm trình độ học vấn, mức thu nhập và nghề nghiệp có ảnh hưởng đến nhận thức đúng của đối tượng nghiên cứu về hội chứng rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ. Cụ thể, tỷ lệ đối tượng nghiên cứu có trình độ học vấn thuộc bậc cao đẳng, đại học và sau đại học có hiểu biết đúng cao hơn. Tương tự với nhóm đối tượng có thu nhập bình quân trên 3 triệu/tháng và thuộc nhóm ngành nghề công nhân, cán bộ và hưu trí. Trong khi đó, giới tính và kênh tiếp nhận thông tin về hội chứng rối loạn phổ tự kỷ không ảnh hưởng đến nhận thức của người dân.

Trong những năm gần đây, trên thế giới cũng như tại Việt Nam nhiều nghiên cứu về trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ đã được thực hiện nhằm thay đổi cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng về rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em. Tuy nhiên, nhận thức của người dân chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, do đó nhằm nâng cao của cộng đồng về rối loạn tự kỷ ở trẻ em cần xác định được các yếu tố liên quan. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Một số yếu tố ảnh hưởng tới nhận thức của người dân về hội chứng rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em tại xã Vũ Hội và xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2021” với mục tiêu: Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của người dân về hội chứng rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em tại địa điểm nghiên cứu.

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ HỘI CHỨNG RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM TẠI XÃ VŨ HỘI

Leave a Comment