MộT Số YếU Tố LIÊN QUAN TớI KếT QUả ĐIềU TRị U LạC NộI MạC Tử CUNG TRONG ổ BụNG

MộT Số YếU Tố LIÊN QUAN TớI KếT QUả ĐIềU TRị U LạC NộI MạC Tử CUNG TRONG ổ BụNG

MộT Số YếU Tố LIÊN QUAN TớI KếT QUả ĐIềU TRị U LạC NộI MạC Tử CUNG TRONG ổ BụNG
Trịnh Hồng Hạnh  –  Bệnh Viện 175 TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt
Nghiên cứu  tiến cứu 188  trường hợp u  lạc nội mạc tử cung  (LNMTC)  tại  buồng  trứng  được  phẫu  thuật  nội  soi (PTNS) tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện 175 Thành phố Hồ Chí Minh từ 8/2008 đến 1/2011. Tỷ lệtái phát sau 1 năm sau mổ là 15 trường hợp ( 7,98%). Thời gian tái phát đau sau mổ TB: 16,0 ±2,345 tháng (12 –22 tháng). Thời gian tái phát u sau mổ TB: 16,60±2,366 tháng (13-21 tháng). Tỷ lệ tái phát cao ở nhóm có mức độ tổn thương III, IV (23,59%) so  với mức độ II (2,7%) với OR= 3,6, mức độ dính vừa và nặng ( 25,77%) so với mức độ dính nhẹ (3,45%) với OR=2,7. Phẫu thuật ở pha hoàng thể tỷ lệ tái phát cao (22,03%) so với  pha  noãn  (1,503%)  với  OR=18,5.  Không  có  sự  khác nhau về tái phát ở nhóm sau mổ có dùng thuốc (8,33%) và không dùng thuốc (7,75%) với OR=1,1. Kích thước u =50mm tỷ lệ tái phát (18,21%) cao hơn kích thước u <50mm (4,1%) với OR=1,6. 
Kết luận: thời điểm phẫu thuật, mức độ tổn thương, mức độ dính, kích thước u, việc điều trị thuốc sau mổ liên quantới kết quả PTNS điều trị u LNMTC tại buồng trứng
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment