NGHIÊN CứU ĐIềU TRị GãY KHÔNG VữNG THÂN XƯƠNG CHàY BằNG ĐINH NộI TủY Có CHốT VớI KHUNG NGắM Có CÂY ĐịNH Vị CảI TIếN TạI BV 7A QUÂN KHU 7

NGHIÊN CứU ĐIềU TRị GãY KHÔNG VữNG THÂN XƯƠNG CHàY BằNG ĐINH NộI TủY Có CHốT VớI KHUNG NGắM Có CÂY ĐịNH Vị CảI TIếN TạI BV 7A QUÂN KHU 7

NGHIÊN CứU ĐIềU TRị GãY KHÔNG VữNG THÂN XƯƠNG CHàY BằNG ĐINH NộI TủY Có CHốT VớI KHUNG NGắM Có CÂY ĐịNH Vị CảI TIếN TạI BV 7A QUÂN KHU 7

Văn Quang Sung, Lương Đình Lâm, Nguyễn Quang Long
Tóm tắt
Qua  nghiên  cứu  điều  trị  158  BN/160  gãy  thân xương  chày  theo  phương  pháp  đóng  đinh  nội  tủy  có chốt bằng khung ngắm có cây định vị của XR Best và khung  ngắm  cải  tiến từ  tháng  3/2007  đến  tháng 6/2010. Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ bắt vít chốt xa thành công  là  312/320  (97,5%)  tỷ  lệ  bắt  trật  vít  chốt  xa  là 8/320 (2,5%). Chúng tôi đánh giá các các tình huống đặt vít chốt xa thất bại và mô tả chi tiết khung ngắm cải tiến nhằm bắt vít chốt xa được chính xác  hơn.
Tài liệu tham khảo:
1.  Lương Đình Lâm (2001), Cải tiến khung ngắm đinh chốt của SIGN, Hội thảo khoa học chuyên đề đóng đinh nội  tủy  có  chốt  (Workshop  on  locking  nail  with  SIGN’s design) ngày 12.6. 2001.
2.  Phạm Tuyết Ngọc (2005), Đánh giá kết quả điều trị gãy thân hai xương cẳng chân bằng đóng đinh nội tủy Sanatmetal kín, có chốt, Luận văn thạc sỹ y học, HVQY, tr 1-86.
3.  Phạm Đăng Ninh (2005), “Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân hai xương cẳng chân bằng đóng đinh nội tủy kín có chốt tại BV 103”, Tạp chí y học quân sự, số 3.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment