Năng lực sức khoẻ của sinh viên năm thứ ba, trường Đại học Thăng Long, năm 2017

Năng lực sức khoẻ của sinh viên năm thứ ba, trường Đại học Thăng Long, năm 2017

Năng lực sức khoẻ của sinh viên năm thứ ba, trường Đại học Thăng Long, năm 2017
Tác giả: Ngô Thị Thu Hiền, Trương Quốc Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá năng lực sức khoẻ của sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Thăng Long, và xác định một số yếu tố liên quan đến năng lực sức khoẻ của đối tượng nghiên cứu. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích được thực hiện trên 400 sinh viên năm thứ 3 sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Bộ câu hỏi năng lực sức khoẻ Châu Á được chuẩn hoá để sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy điểm trung bình năng lực sức khoẻ chung của sinh viên là 28,5 ± 5,7, trong đó điểm năng lực sức khoẻ nâng cao sức khoẻ là 28,7 ± 6,7, năng lực sức khoẻ phòng chống bệnh tật là 27,3 ± 6,3, và năng lực sức khoẻ chăm sóc sức khoẻ là 26,1 ± 6,8. Tỷ lệ sinh viên thiếu năng lực sức khoẻ chung chiếm 29,8%, có vấn đề về năng lực sức khoẻ là 54,3%, đủ năng lực sức khoẻ là 14,1% và làm chủ năng lực sức khoẻ là 1,8%. Năng lực sức khoẻ của sinh viên liên quan có ý nghĩa thống kê với các yếu tố như giới tính, nơi sống, có người thân học/làm trong ngành y tế, tần suất đi gặp bác sĩ cùng người thân, tần suất xem các chương trình ti vi liên quan đến y tế, tần suất tra cứu thông tin y tế và tần suất tham gia hoạt động cộng đồng.

Năng lực sức khoẻ của sinh viên năm thứ ba, trường Đại học Thăng Long, năm 2017

Leave a Comment