NÊN LàM Gì KHI THấT BạI SAU PHẫU THUậT ĐặT GIá Đỡ DƯớI NIệU ĐạO QUA Lỗ BịT ĐIềU TRị TIểU KHÔNG KIểM SOáT

NÊN LàM Gì KHI THấT BạI SAU PHẫU THUậT ĐặT GIá Đỡ DƯớI NIệU ĐạO QUA Lỗ BịT ĐIềU TRị TIểU KHÔNG KIểM SOáT

NÊN LàM Gì KHI THấT BạI SAU PHẫU THUậT ĐặT GIá Đỡ DƯớI NIệU ĐạO QUA Lỗ BịT ĐIềU TRị TIểU KHÔNG KIểM SOáT KHI GắNG SứC ở PHụ Nữ

NGUYỄN NGỌC TIẾN
TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Đặt giá đỡ niệu đạo qua lỗ bịt ngày nay trở thành phương pháp điều trị chuẩn cho phụ nữ bị tiểu không kiểm soát khi gắng sức (TKKSKGS). Tuy nhiên vẫn còn có một  tỉ  lệ  thất  bại  theo  thống kê  vào  khoảng  5-10%. Mục đích  bài  viết  này  nhằm  nhìn  lại  các  trường  hợp  thất  bại trong 5 năm thực hiện kỹ thuật mổ TOT này.
Đối tương và phương pháp:  Chúng tôi có 4/126 trường hợp  không  thành  công  sau  mổ  đặt  giá  đỡ  dưới  niệu  đạo TOT (3,8%) 
Kết quả:  Đối chiếu và phân tích 4 trường hợp thất bại với các tình huống lâm sàng khác có thể  xảy ra đưa đến thất bại sau phẫu thuật 
Kết luận : Thất bại sau mổ có thể xảy ra với nhiều bệnh cảnh lâm sàng đa dạng, cần phân tích kỹ để tìm ra hướng xử trí phù hợp cho từng trường hợp thất bại
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment