NGHIÊN CỬU ẢNH HƯỞNG CỦA BÁNH NGÔ MỐC LẤY TẠI HÀ GIANG LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH TRÊN THỎ

NGHIÊN CỬU ẢNH HƯỞNG CỦA BÁNH NGÔ MỐC LẤY TẠI HÀ GIANG LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH TRÊN THỎ

 NGHIÊN CỬU ẢNH HƯỞNG CỦA BÁNH NGÔ MỐC LẤY TẠI HÀ GIANG LÊN MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH TRÊN THỎ

Nguyễn Hùng Long*
TÓM TẮT
Bánh  ngô  mốc  thường  gây ra  các  vụ  ngộ  độc  tại  tỉnh Hà  Giang.  Kết  quả  nghiên cứu  trên  thỏ được gây ngộ  độc bằng bánh ngô mốc với liều 2,2 g/kg thể  trọng (bằng 2/3 liều chết tối thiểu) cho thấy hoạt độ  AST, ALT, GGT tăng lên  ở  ngày thứ  2 và 5 sau ngộ  độc. Nồng độ  glucose trong máu thỏ giảm ở ngày thứ 2 so với trước ngộ độc. Nồng độ bilirubin toàn phần, ure, creatinin, triglycerid và 
cholesterol trong huyết thanh thay đổi không có ý nghĩa thống kê trong toàn bộ thời gian theo dõi.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment