NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI MUA THUỐC ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ THUỐC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI MUA THUỐC ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ THUỐC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI MUA THUỐC ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ THUỐC TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

Trịnh Hồng Minh*; Phạm Đình Luyến**; Phan Văn Bình***
TÓM TẮT
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng phiếu phỏng vấn trên 785 người mua thuốc sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ tháng 03  –  2013 đến 08  –  2013 nhằm thu thập những đặc điểm nhân  khẩu  học  cơ  bản,  tỷ  lệ  thực  hiện  09  hành  vi  của  người  mua  thuốc  khi  tiến  hành  mua thuốc. Qua đó, đánh giá mức độ ảnh hưởng lên hiệu quả hoạt động của các cơ sở bán lẻ thông qua nhận định của 341 người bán thuốc (với 03 trình độ chuyên môn là 37 dược sỹ đại học, 
237 dược sỹ trung cấp và 67 dược sỹ sơ cấp), kết quả:
–  Người bán thuốc có trình độ đại học: tỷ  lệ tăng hiệu quả: 43,3%, giảm: 46,2% và không ảnh hưởng: 10,5%.
–  Người bán thuốc có trình độ trung cấp: tỷ lệ tăng hiệu quả: 50,6%, giảm: 40,1% và không ảnh hưởng: 9,3%.
– Người bán thuốc có trình độ sơ cấp: tỷ lệ tăng hiệu quả: 55,8%, giảm: 24,7% và không ảnh hưởng: 19,5%

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment