NGHIÊN CỨU CĂNG THẢNG CẢM XÚC VÀ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM “QUY TỲ KHANG” ĐỐI VỚI ĐIỆN THOẠI VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG

NGHIÊN CỨU CĂNG THẢNG CẢM XÚC VÀ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM “QUY TỲ KHANG” ĐỐI VỚI ĐIỆN THOẠI VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG

 NGHIÊN CỨU CĂNG THẢNG CẢM XÚC VÀ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM “QUY TỲ KHANG” ĐỐI VỚI ĐIỆN THOẠI VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG

Trịnh Hoàng Hà*; Nguyễn Minh Phương**; Nguyễn Tùng Linh**
TÓM TẮT
Tiến hành nghiên cứu cắt ngang bằng sử dụng trắc nghiệm  Spielberger  trên 381 điện thoại viên (ĐTV) trong Ngành Bƣu Điện, can thiệp bằng sử dụng trà “Quy tỳ thang” 4 tuần trên 39 ĐTV Viễn thông Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy:  căng thẳng hiện tại đạt  26,32    6,41 điểm (mức độ thấp), căng thẳng thƣờng xuyên 41,55  6,41 (mức độ vừa); căng thẳng cảm xúc tăng theo cƣờng độ công việc và có xu hƣớng giảm bớt ở nhóm lành nghề.  Sau khi sử dụng trà “Quy tỳ thang” 4 tuần, không thấy có tác dụng  phụ, căng thẳng cảm xúc hiện tại từ  27,18  7,38 điểm giảm còn 23,08    8,10 điểm  và căng thẳng cảm xúc thƣờng xuyên từ  44,00    5,58 điểm giảm còn 40,97    6,19 điểm, khác biệt  có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, cần đầu tƣ tiếp tục nghiêncứu để sớm triển khai sử dụng trà “Quy tỳ thang” thƣờng xuyên trong quá trình lao động của ĐTV

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment