NGHIÊN CứU CHứC NĂNG TÂM TRƯƠNG THấT TRáI Và PHảI, MốI LIÊN Hệ GIữA CHứC NĂNG TÂM TRƯƠNG THấT PHảI

NGHIÊN CứU CHứC NĂNG TÂM TRƯƠNG THấT TRáI Và PHảI, MốI LIÊN Hệ GIữA CHứC NĂNG TÂM TRƯƠNG THấT PHảI

NGHIÊN CứU CHứC NĂNG TÂM TRƯƠNG THấT TRáI Và PHảI, MốI LIÊN Hệ GIữA CHứC NĂNG TÂM TRƯƠNG THấT PHảI Và TRáI ở NHữNG BệNH NHÂN ĐáI THáO ĐƯờNG THể 2 BằNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM

Nguyễn Cửu long -Đại học Y Dược Huế

Tóm tắt

Đối  tượng  và  phương  pháp  nghiên  cứu: 68  bệnh nhân  ĐTĐ  thể  2,  tuổi  trung  bình  65.35±11.24  được chẩn  đoán  dựa  theo  ADA  1997  và  THA  dựa vào WHO/ISH 2003. Nhóm bệnh được chia thành 2: Nhóm ĐTĐKTHA (n=34) và nhóm ĐTĐTHA (n=34) đang điều trị tại Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế từ tháng 2/2007  đến  tháng  6/2008  không  có  bệnh  lý  tim  phối hợp và 34 người bình thường làm nhóm đối chứng, tuổi trung bình 63.97±8.78. Các thông số lâm sàng: Tuổi, giới, BMI, VB, VM, VB/VM, BSA và HA. Các thông số siêu âm Doppler tim: Hình thái và chức năng thất trái thường quy theo ASE, chức năng tâm trương thất trái và phải (E, A, E/A, DTE), thời gian  giãn  đồng thể tích thất và chỉ số Tei. 

Kết  quả:  Trong  nghiên  cứu  của  chúng  tôi,  có  sự khácbiệt của  phần lớn các  thông số chức năng tâm trương thất phải và trái và chỉ số Tei của nhóm ĐTĐ có và không THA so với nhóm đối chứng. Có mối tương quan giữa nhữngbiến đổi chức năng tâm trương của cả 2 thất ở bênh nhân ĐTĐ thể 2 có và không có THA dựa t rên các thông số sau: E, A, E/A, IRT và chỉ số Tei. 
Kết luận:Bệnh nhân ĐTĐ thể 2 có hoặc không có tăng  huyết  áp,  có  những thay đổi  cả  chức  năng tâm trương thất phảivà trái, chỉ số Tei. Có mối tương quan khá  chặt  chẽ  giữa  những  biến  đổi  chức  năng  tâm trương thất phải và chỉ số Tei với chức năng tâm trương thất trái

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment