NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM HìNH THáI ĐộNG MạCH PHế QUảN ở BệNH NHÂN UNG THƯ PHế QUảN

NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM HìNH THáI ĐộNG MạCH PHế QUảN ở BệNH NHÂN UNG THƯ PHế QUảN

NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM HìNH THáI ĐộNG MạCH PHế QUảN ở BệNH NHÂN UNG THƯ PHế QUảN
Tạ Bá Thắng – Bệnh viện 103-HVQY
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định đặc điểm hình thái ĐMPQ và mối liên  quan  giữa  thay  đổi  hình  thái  ĐMPQ  với  giai  đoạn bệnh,  hình  ảnh  tổn  thương  trên Xquang và nội  soi  phếquản ở bệnh nhân UTPQ. Đối tượng và phương pháp nghiên  cứu:  Nghiên cứu tiến cứu  29  bệnh  nhân  được chẩn đoán xác định là UTPQ (tuổi trung bình 65,8 ± 8,9, nam 23, nữ  6) điều trị  tại khoa  Lao và  b ệnh phổi Bệnh viện  103  từ  8/2009  đến  tháng  9/2010.  Chụp  ĐMPQ bằng  máy  chụp  mạch kĩ  thuật  số  xóa  nền.  Kết  quả:100% bệnh nhân có thay đổi hình thái  ĐMPQ phối hợp,trong đó tăng sinh mạch ngoại vi, giãn cuống, thân xoắn vặn  chiếm tỉ lệ cao (72,4%-93,1%).  Nhóm bệnh nhân  ởgiai  đoạn  IIIB,  IV  và  có  tổn  thương  bóng  mờ  tròn  trên Xquang  đều  gặp  phổ  biến  các  loại  thay  đổi  hình thái động mạch phế  quản (66,6%-95,6%). Kết luận:  ở  bệnh nhân UTPQ có sự biến dạng và tăng sinh mạch
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment