NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CAPSAICIN VÀ DIHYDROCAPSAICIN TRONG QUẢ ỚT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CAPSAICIN VÀ DIHYDROCAPSAICIN TRONG QUẢ ỚT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CAPSAICIN VÀ DIHYDROCAPSAICIN TRONG QUẢ ỚT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Hoàng Văn Lương*; Nguyễn Văn Long*; Chử Văn Mến*
Nguyễn Thị Thanh Hương*; Phạm Thị Thanh Hương*
TÓM TẮT
Tiến hành định lượng capsaicin và dihydrocapsaicin trong quả  ớt bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) kết hợp với quang phổ  UV-Vis. Tiến hành phân tích trên cột pha đảo  C18  (5 μm; 4,6 mm x 150 mm),  với chương trình gradient sử  dụng dung môi A (nước) và dung môi B (acetonitril), bước sóng 222 nm, tốc độ  dòng 0,6 ml/phút. Giới hạn phát hiện của capsaicin và dihydrocapsaicin tương  ứng 8 và 11 ng/mL. Giới hạn định lượng của capsaicin và dihydrocapsaicin  tương  ứng 24 và 33 ng/g. Phương pháp này áp dụng cho 20 mẫu  ớt thu mua trên thị trường. Kết quả: hàm lượng capsaicin và dihydrocapsaicin biến động nhiều giữa các mẫu

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment