NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ HOẠT CHẤT ANTHRAQUINON VÀ STILBEN TRONG ĐẠI HOÀNG BẰNG SẮC Kí LỎNG HIỆU NĂNG CAO

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ HOẠT CHẤT ANTHRAQUINON VÀ STILBEN TRONG ĐẠI HOÀNG BẰNG SẮC Kí LỎNG HIỆU NĂNG CAO

 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ HOẠT CHẤT ANTHRAQUINON VÀ STILBEN TRONG ĐẠI HOÀNG BẰNG SẮC Kí LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Hoàng Văn Lương*; Nguyễn Văn Long*; Chử Văn Mến*
Nguyễn Thị Thanh Hương*; Phạm Thị Thanh Hương*
TÓM TẮT
Nghiên cứu đã tiến hành định lƣợng  đƣợc  một số  hoạt chất anthraquinon và stilben trong Đại hoàng bằng phƣơng pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). 5  hoạt chất  đƣợc định lƣợng gồm:  4  hoạt  chất  là  dẫn  xuất  anthraquinon:  chrysophanol,  emodin,  emodin-glucoside  và 
sennoside A  và 1 hoạt chất  nhóm stilben là rhaponticin đƣợc định lƣợng trong nghiên cứu này. Tiến hành  phân tách trên cột  pha đảo C
18  với chƣơng trình gradient sử  dụng dung môi A (dung dịch 0,05 M axít phosphoric trong nƣớc) và dung môi B (acetonitrile), bƣớc sóng 280 nm, tốc độ
dòng 1,0 ml/phút.  Chƣơng trình rửa giải gồm: 0  –  5 phút (20% B); 18 phút (28% B); 25 phút (42% B); 30 phút (100% B) cho kết quả tách tốt. Thẩm định phƣơng pháp cho kết quả độ tuyến tính cao (r  >  0,9995) và độ  thu  hồi trong khoảng 98,0 – 102,6%. Giới hạn định lƣợng trong khoảng 0,05 – 0,28 μg/ml. Phƣơng pháp  trên đƣợc áp dụng để phân tích 31 mẫu Đại hoàng gồm nhiều loài khác  nhau.  Kết  quả:  hàm  lƣợng  hoạt  chất  biến  động  nhiều  trong  các  mẫu,  hàm  lƣợng  của sennoside, rhaponticin, emodin-  glucoside,  emodin  và  chrysophanol tƣơng  ứng  là: 2,53 ± 4,26; 16,40 ± 29,50; 0,58 ± 0,48; 0,93 ± 0,83 và 3,72 ± 2,97 mg/g.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment