Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện kiểu gen VEGF và kiểu đột biến gen EGFR ứng dụng trong điều trị ung thư phổi

Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện kiểu gen VEGF và kiểu đột biến gen EGFR ứng dụng trong điều trị ung thư phổi

Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện kiểu gen VEGF và kiểu đột biến gen EGFR ứng dụng trong điều trị ung thư phổi

 TÓM TẮT

Xây dựng quy trình xét nghiệm phát hiện kiểu gen VEGF và kiểu đột biến mất đoạn (Del19(746-750)), đột biến điểm trên exon 21 (L858R) của gen EGFR. Các dòng tế bào (TB) ung thư phổi không tế  bào nhỏ  (UTPKTBN)  mang đột biến gen EGFR được nuôi cấy trong điều kiện chuẩn.  Xác định tính đa hình của gen VEGF bằng phương pháp động học alen đặc hiệu RT-PCR. Xác định  đột biến gen EGFR bằng PCR đa mồi đặc hiệu alen hai hướng  tích hợp công nghệ  ARMS và kiểm tra lại 
bằng giải trình tự  gen. Xác định  ngưỡng phát hiện và độ  đặc hiệu của phương pháp bằng cách pha loãng nồng độ  TB theo tỷ  lệ  0:100, 0.1:100, 1:100, 10:100 và 100:100, sau đó tiến hành tách ADN làm khuôn cho phản ứng PCR. Kết quả: đã hoàn thiện kỹ thuật động học alen đặc hiệu RT-PCR cho phép phát hiện đồng thời hai thể đa hình Rs833061 và Rs3025039 của gen VGFR. Công nghệ PCR đặc hiệu hai hướng alen cũng cho phép xác định được đột biến gen EGFR tại exon 19, exon 21 với ngưỡng phát hiện 0,1%. Độ  đặc hiệu kỹ  thuật 100%. Giải trình tự  gen đã khẳng định kết quả  của PCR đa mồi. PCR đa mồi đặc hiệu alen hai hướng tích hợp công nghệ  ARMS có ngưỡng phát hiện thấp hơn so với giải trình tự gen (0,1% so với 25%

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment