Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của viên nang Khatamin đối với trạng thái chung, trọng lượng và chỉ số huyết họ

Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của viên nang Khatamin đối với trạng thái chung, trọng lượng và chỉ số huyết họ

Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng của viên nang Khatamin đối với trạng thái chung, trọng lượng và chỉ số huyết học ở động vật thực nghiệm

Trần Quốc Bình, Nguyễn Công Thực
Tóm tắt
Viên  nang  Khatamin  (0,45±0,05g/nang)  được dùng đánh giá độc tính cấptrên chuột nhắt trắng và ảnh hưởng trên thể trạng, cân nặng và chức năng hệ 
thống tạo máu trên thỏ thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu  cho  thấy:  Viên  nang  Khatamin  không  gây  độc tính cấp trên chuột nhắt trắng với liều 60 nang/kg cân nặng (tương ứng với 25 lần liều dùng trên lâm sàng). Sau 4 tuần uống viên nang Khatamin liên tục với liều 0,6  nang  và  3,0  nang/kg/ngày, thuốc không  ảnh hưởng đến trạng thái chung cũng như các thông số đánh giá chức năng tạo máu của thỏ
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment