Nghiên cứu giá trị của xét nghiệm Xpert MTB/RIF Ultra đờm ở người bệnh nghi lao có hai mẫu xét nghiệm soi đờm trực tiếp AFB

Nghiên cứu giá trị của xét nghiệm Xpert MTB/RIF Ultra đờm ở người bệnh nghi lao có hai mẫu xét nghiệm soi đờm trực tiếp AFB

Nghiên cứu giá trị của xét nghiệm Xpert MTB/RIF Ultra đờm ở người bệnh nghi lao có hai mẫu xét nghiệm soi đờm trực tiếp AFB (-)
Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Huy Hoàng
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Những trường hợp có hai mẫu đờm âm tính chẩn đoán lao phổi AFB (-) chiếm khoảng 23% các trường hợp chẩn đoán lao phổi. Số lượng này có xu hướng tăng dần do việc phát hiện bệnh lao sớm và điều trị hiệu quả. Xét nghiệm Xpert MBT/RIF Ultra là thế hệ xét nghiệm Xpert MTB thứ 4, có độ nhậy cao hơn. Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và xác định giá trị xét nghiệm Xpert MTB/RIF Ultra đờm trong chẩn đoán lao phổi ở người bệnh có hai mẫu đờm AFB âm tính. Nghiên cứu mô tả cắt ngang so sánh được thực hiện trên 201 người bệnh nghi lao có hai mẫu đờm AFB âm tính. Nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nam giới: 67,7%, nhóm tuổi 40 – 64 chiếm tỉ lệ cao nhất 51,2%, nghề nghiệp tự do chiếm 39,8%. Lý do vào viện chủ yếu là ho chiếm 60,2%. 49,3% người bệnh có sốt chủ yếu là sốt nhẹ chiếm 77,8%. Trên CLVT ngực, tổn thương nốt chiếm tỉ lệ cao nhất 62,2%, nhóm tổn thương kính mờ trên CLVT ngực có MGIT (+) cao gấp 2,27 lần có ý nghĩa thống kê với p = 0,041. Độ nhạy của Xpert MTB/RIF Ultra so với MGIT đờm là Se 83,3% (50/60), độ đặc hiệu là Sp 95,7% (135/141), giá trị dự báo dương tính PPV là 89,3% (50/56), giá trị dự báo âm tính là NPV 93,1% (135/145). Độ nhạy của Xpert MTB/RIF Ultra dạng vết so với MGIT đờm là 30% (3/10), độ đặc hiệu là 91,9% (124/135), giá trị dự báo dương tính là 21,4% (3/14), giá trị dự báo âm tính là 94,7% (124/131). Xét nghiệm Xpert MTB/RIF Ultra đờm có độ nhạy, độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán lao phổi AFB âm tính.

 

Nghiên cứu giá trị của xét nghiệm Xpert MTB/RIF Ultra đờm ở người bệnh nghi lao có hai mẫu xét nghiệm soi đờm trực tiếp AFB

Leave a Comment