NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BỊ BỆNH ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NỘI MẠCH

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BỊ BỆNH ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NỘI MẠCH

 NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BỊ BỆNH ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NỘI MẠCH

Trần Đức Hùng*; Đoàn Văn Đệ*
TÓM TẮT
Nghiên cứu 62 bệnh nhân (BN) bị  bệnh động mạch (ĐM) chi dưới mạn tính, điều trị  bằng phương pháp can thiệp nội mạch tại Khoa Tim m ạch, Bệnh viện Quân y 103 từ  tháng 1  –  2010 đến 6  –  2013. Kết quả  cho thấy: tuổi trung bình 73,0 ± 10,8. Nam 50 BN (80,6%), nữ  12 BN (19,4%).  Tổng số  105 kỹ  thuật được tiến hành  ở  các tầng, tỷ  lệ  thành công 90,5%. Chỉ  số  ABI sau  can  thiệp  (0,69  ±  0,26)  tăng  hơn  so  với  trước  can  thiệp  (0,44  ±  0,22),  p  <  0,01.  Sau  6, 12 tháng theo dõi,  không có BN nào tái hẹp tại vị  trí ĐM chậu, tỷ  lệ  tái hẹp tại ĐM đùi  –  khoeo tương ứng là 25,0%, 57,1%; dưới gối là 40,0%, 50%. Tỷ lệ tai biến, biến chứng 9,6%, không có BN nào tử vong

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment