NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH

 NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH

Nguyễn Thanh Xuân*; Nguyễn Oanh Oanh**; Lê Văn Đông*
TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm  đánh giá mối liên quan của các yếu tố  nguy cơ với mức độ  tổn thương qua chụp mạch ở bệnh nhân (BN) bệnh động mạch vành (ĐMV) mạn tính. Các yếu tố  nguy cơ ở 78 BN bệnh ĐMV mạn tính, trong đó, nhóm hẹp nặng (n = 62) và nhóm hẹp nhẹ (n = 16); nhóm tổn thương 
nhiều nhánh (n = 48),  một nhánh ĐMV (n = 30) và 31 BN nhóm  chứng qua chụp ĐMV. Kết quả  cho thấy: tỷ lệ BN đái tháo đường (48,4%, 18,75%, 19,35%, p1,2-3 < 0,05), tỷ lệ BN nam (90,3%, 68,75%, 64,5%; p1,2-3 < 0,05) ở nhóm hẹp nặng cao hơn so với nhóm hẹp vừa và nhóm chứng; giá trị BMI và tỷ lệ thừa cân ở cả hai nhóm hẹp nặng và vừa đều cao hơn nhóm chứng (58,06%, 56,25%, 19,35%; p1-2,3 < 0,05); hút thuốc lá (58,06%, 29,0%; p
1-3 < 0,05), tăng huyết áp (74,19%, 45,16%; p1-3  < 0,05) trong nhóm BN hẹp nặng cao hơn so với nhóm chứng.  Kết luận: nhóm BN hẹp nặng và nhóm hẹp nhiều ĐMV có tỷ  lệ  đái tháo đường, tỷ  lệ  nam giới cao hơn so với nhóm hẹp vừa và nhóm hẹp một ĐMV (p < 0,05). 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment