Nghiên cứu hình ảnh nội soi, mô bệnh học và đột biến gen KRAS, BRAF trên bệnh nhân polyp tuyến và ung thư đại trực tràng

Nghiên cứu hình ảnh nội soi, mô bệnh học và đột biến gen KRAS, BRAF trên bệnh nhân polyp tuyến và ung thư đại trực tràng

 
1 giờ trước

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hình ảnh nội soi, mô bệnh học và đột biến gen KRAS, BRAF trên bệnh nhân polyp tuyến và ung thư đại trực tràng

Chuyên ngành: Nội Tiêu hóa

Mã số: 62 72 01 43

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Hoài

Họ và tên người hướng dẫn: 

1. GS.TS. Mai Hồng Bàng

2. TS. Ngô Tất Trung

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

– Đây là nghiên cứu về hình ảnh nội soi, mô bệnh học và đột biến gen KRAS, BRAF trên polyp đại trực tràng lần đầu tiên được tiến hành tại Việt Nam.

– Kết quả nghiên cứu đã cho thấy đột biến gen xuất hiện trên polyp đại trực tràng ngay cả ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên tỷ lệ có đột biến KRAS trên polyp tuyến nhung mao, polyp có kích thước lớn và  polyp loạn sản cao khác biệt có ý nghĩa so với nhóm không đột biến. Tỷ lệ có đột biến gen BRAF trên nhóm polyp răng cưa khác biệt có ý nghĩa so với  nhóm không có đột biến.

– Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chưa thấy mối liên quan giữa đột biến gen KRAS, BRAF với các đặc điểm nội soi và mô bệnh học trên bệnh nhân ung thư đại trực tràng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Endoscopic finding, histopathological features and KRAS, BRAF mutations of colorectal adenomatous and colorectal cancer.

Speciality: Internal Digestion

Code: 62 72 01 43

Name of graduate student: Ngo Thi Hoai

Name of supervisors: 

1. Prof. PhD. Mai Hong Bang

2. PhD. Ngo Tat Trung

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scientific contribution of the thesis:

– This is the first research on Endoscopic finding, histopathological features and KRAS, BRAF mutations of colorectal adenomatous in Vietnam.

– Research results have shown that gene mutation occur on early adenoma. KRAS mutation was associated with large polyps, villous adenoma, and high-grade dysplasia. Mutation of BRAF gene was associated with serrated polyps.

– There was no correlation between KRAS, BRAF mutations and endoscopic finding, histopathological features of colorectal cancer.

 

Nguồn: benhvien108.vn

Leave a Comment