NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA HORMON FSH,LH, PRL VÀ ESTRADIOL, PROGESTERON,AMH Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH NGUYÊN PHÁT

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA HORMON FSH,LH, PRL VÀ ESTRADIOL, PROGESTERON,AMH Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH NGUYÊN PHÁT

 NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA HORMON FSH,LH, PRL VÀ ESTRADIOL, PROGESTERON,AMH Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH NGUYÊN PHÁT

Trịnh Thế Sơn*; Lê Hoàng**; Vũ Văn Tâm***
TÓM TẮT
Nghiên  cứu  tiến  hành  với  mục  tiêu  đánh  giá  mối  liên  quan  giữa  FSH,  LH,  PRL  và  estradiol, progesterone, AMH  ở  bệnh nhân (BN) vô sinh nguyên phát. Qua nghiên cứu 68 BN từ  20 –  40 tuổi,   tuổi trung bình 28,1 ± 4,4; thời gian vô sinh trung bình 3,2 ± 2,9 năm, chúng tôi nhận thấy:
– Có mối tương quan nghị ch giữa FSH và AMH (r = -0,31; p < 0,001). Không có mối tương quan giữa FSH và estradiol; giữa FSH và progesterone.
– Có mối tương quan  thuận giữa LH and estradiol (r = 0,34; p < 0,001). Có mối tương quan thuận yếu giữa LH và progesterone (r = 0,20; p < 0,05). Có mối tương quan thuận mạnh giữa LH và AMH (r = 0,68; p < 0,001).
– Không có mối tương quan gi ữa PRL và estradiol; giữa PRL và progesterone; giữa PRL và AMH

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment