NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU TỤY TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU TỤY TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU TỤY TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM 

Nguyễn Văn Ba*; Trịnh Cao Minh*; Đỗ Xuân Hai*
TÓM TẮT 
Nghiên  cứu  giải  phẫu  tụy  trên  40  lợn  bằng  các  phương  pháp  phẫu  tích  và  bơm  màu  xanhmethylene vào động mạch (ĐM) thân tạng và ĐM mạc treo tràng trên, phương pháp chụp X quang với chất cản quang oxide-gelatin cho thấy: tụy lợn có hình dáng và giải phẫu mạch máu rất khác tụy 
người. Tụy lợn có 3 thùy là thùy tá tràng, thùy nối và thùy lách (tương đương đuôi tụy ở người). ĐM thân tạng nuôi tất cả  các thùy của tụy, đuôi tụy được nuôi bởi một nhánh mạch tách ra từ  ĐM lách 16/40 (40%),  ĐM thân tạng 03/40 (7,5%), ĐM gan chung 21/40 (52,5%). Tĩnh mạch (TM) tụy lợn đi song song với ĐM đổ vào TM cửa 32/40 (80%), TM gan 08/40 (20%).

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment