NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM XUẤT HUYẾT Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 NĂM 2017

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM XUẤT HUYẾT Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 NĂM 2017

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM XUẤT HUYẾT Ở BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 NĂM 2017 

Trịnh Công Điển*; Hoàng VũHùng*; Nguyễn Văn Trường* Lưu ThịThanh Duyên** 
TÓM TẮT 
Mục  tiêu: tìm  hiểu  một  số  đặc  điểm  xuất  huyết  ở bệnh  nhân  sốt  xuất  huyết  dengue.  Đối  tượng và phương pháp:1.685 bệnh nhân sốt xuất huyết dengue điều trị tại Khoa Truy ền nhiễm,  Bệnh viện Quân y 103 từtháng 6 – 2017  đến 12 – 2017. Kết quả:859 bệnh nhân có xuất huyết  (50,98%), trong đó xuất huyết dưới da chiếm 92,08%. 191 bệnh nhân nữ(53,2%) có xuất huyết  tửcung trong số359 bệnh nhân nữbịxuất huyết niêm mạc. Trong sốbệnh nhân có xuất huyết  nội tạng, xuất huyết tiêu hóa chiếm 44,44% (16/36 bệnh nhân); tiếp đến là xuất huyết tiết niệu  (30,56%). Xuất huyết nội tạng xảy ra nhiều nhất  ởngày thứ6 của bệnh. Tỷlệbệnh nhân xuất  huyết nội tạng  ởnhóm sốt xuất huyết dengue nặng cao hơn so với nhóm còn lại. Tỷ lệ bệnh nhân có xuất huyết giữa nhóm tiểu cầu < 50 G/l và  ≥50 G/l khác biệt không có ý nghĩa thống  kê.  Kết luận:  hình thái xuất huyết  ởbệnh nhân sốt xuất huyết dengue hay gặp là xuất huyết  dưới da. Trong sốbệnh nhân xuất huyết niêm mạc, phổbiến nhất là chảy máu chân răng, tiếp  đến là chảy máu cam. Xuất huyết nội tạng gặp nhiều nhất vào ngày thứ6 của bệnh, đây là một  trong những  yếu tốtiên lượng  nặng  ởbệnh  nhân sốt xuất huyết dengue.  Không có mối liên  quan giữa mức độgiảm tiểu cầu với biểu hiện xuất huyết

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment