NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG CỦA BỘ ĐỘI HẢI QUAN TÀU HỘ VỆ TÊN LỬA TẠI ĐƠN VỊ X

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG CỦA BỘ ĐỘI HẢI QUAN TÀU HỘ VỆ TÊN LỬA TẠI ĐƠN VỊ X

 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG CỦA BỘ ĐỘI HẢI QUAN TÀU HỘ VỆ TÊN LỬA TẠI ĐƠN VỊ X

Nguyễn Văn Chuyên*; Nguyễn Minh Phương*; Nguyễn Tùng Linh*
TÓM TẮT
Nghiên cứu một số  yếu tố  môi trường lao động (MTLĐ)  của bộ  đội hải quân tàu hộ  vệ  tên lửa tại đơn vị  X, kết quả  cho thấy, MTLĐ  của bộ  đội hải quân trên các tàu hộ  vệ  tên lửa tương đối  khắc  nghiệt.  Bộ  đội  hải  quân  thường  xuyên  chịu  phơi  nhiễm  của  gánh  nặng  nhiệt,  rung, xóc  và  tiếng  ồn  có  hại.  Mức  độ  phơi  nhiễm  cao  hơn  khi  làm  việc  trong  điều  kiện  tàu  chạy huấn luyện. Trong điều kiện khi tàu vận hành, 35,2 – 80,3% mẫu nhiệt độ, 32,2 – 73,9% mẫu độẩm và 56,3% mẫu tiếng ồn vượt tiêu chuẩn vệ  sinh (TCVS). Trong đó, khu vực hầm máy phơi nhiễm với tiếng ồn cao nhất và có thể  tới 112,6 dBA. Ngoài ra, bộ  đội làm việc trong điều kiện khi tàu vận hành còn phơi nhiễm với yếu tố  rung. Khi tàu chạy, vận tốc rung  ở  các vị  trí và  ởgiải tần khác nhau đều vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,5 – 4 lần

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment