NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ KALI MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ KALI MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH

 NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ KALI MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH

Vũ Thị Loan*; Lê Việt Thắng**
TÓM TẮT
Nghiên cứu nồng độ  kali máu  ở  103 bệnh nhân  (BN) suy thận mạn tính  (STMT), kết quả  cho thấy: 30,1% BN tăng kali máu, 4,8% giảm kali máu. Có mối tương quan nghịch giữa nồng độ  kali máu và mức lọc cầu thận, r =  -0,3, p < 0,05. Tăng kali máu liên quan đến mức độ  nặng của thiếu máu, p < 0,05.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment