NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT, TINH CHẾ 10-DEACETYL BACCATIN III, TAXOL VÀ CÁC TAXOID KHÁC TỪ THÔNG ĐỎ LÁ DÀI

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT, TINH CHẾ 10-DEACETYL BACCATIN III, TAXOL VÀ CÁC TAXOID KHÁC TỪ THÔNG ĐỎ LÁ DÀI

 NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT, TINH CHẾ 10-DEACETYL BACCATIN III, TAXOL VÀ CÁC TAXOID KHÁC TỪ THÔNG ĐỎ LÁ DÀI (TAXUS WALLICHIANA ZUCC) TRỒNG Ở ĐÀ LẠTTRÊN QUY MÔ PILOT

Trần Công Luận*; Bùi Thế Vinh*; Vương Chí Hùng**; Nguyễn Tiến Hùng**
TÓM TẮT
X©y dùng  quy trình chiết xuất, tinh chế  các taxoid từ  lá Thông đỏ  bằng các kỹ  thuật chiết ngấm 
kiệt, sắc ký trao đổi diaion HP-20, sắc ký cột silica gel pha thường. Phương pháp đơn giản, hiệu 
quả. 10-deacetyl baccatin III (10-DAB) và các taxoid khác thu được có độ  tinh sạch cao, hiệu suất 
thu nhận đáng kể  (10-DAB là 0,072% và taxol là 0,0014%). Quy trình này có thể  áp dụng ở  quy mô 
lớn (25 kg nguyên liệu/mẻ) để sản xuất 10-DAB, taxol và các taxoid khác từ nguyên liệu lá Thông đỏ
trồng ở Lâm Đồng

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment