NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT VÀ ĐỘC TÍNH CỦA CAO LÁ DÂU TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT VÀ ĐỘC TÍNH CỦA CAO LÁ DÂU TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT VÀ ĐỘC TÍNH CỦA CAO LÁ DÂU TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

Nguyễn Văn Ba*; Phạm Xuân Phong**
TÓM TẮT
Nghiên cứu tác dụng hạ  đường huyết của cao lá Dâu trên mô hình thỏ  trắng tăng đường huyết do streptozocin và xác định độc tính trên chuột và thỏ, chúng tôi rút ra một số  kết luận sau: cao lá Dâu ở  liều uống 300 mg/kg/24 giờ sau 42 ngày có tác dụng giảm 43% đường huyết trên  thỏ  trắng  tăng  đường  huyết  do  streptozocin  và  tốt  hơn  gliclazide  liều  15  mg/kg/24  giờ. LD50 của cao khô lá Dâu (CKLD) đường uống là 7.550 mg/kg thể  trọng/24 giờ, chưa thấy độc bán trường diễn trên động vật thực nghiệm.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment