NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG LÂM SÀNG CỦA THUỐC CYTOFLAVIN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU TRONG HAI TUẦN ĐẦU

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG LÂM SÀNG CỦA THUỐC CYTOFLAVIN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU TRONG HAI TUẦN ĐẦU

 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG LÂM SÀNG CỦA THUỐC CYTOFLAVIN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU TRONG HAI TUẦN ĐẦU

Nguyễn Văn Tuấn*; Nguyễn Minh Hiện*; Nguyễn Thị Hường** 
TÓM TẮT
Nghiên cứu  điều trị  đột quỵ  nhồi máu não (NMN) trong hai tuần đầu trên 100  bệnh nhân (BN), gồm 50 BN nhóm chứng điều trị  phác đồ  NMN cơ bản và  50 BN nhóm nghiên cứu sửdụng kết hợp thêm thuốc cytoflavin. Kết quả:  BN  > 50 tuổi chiếm 94%, tỷ  lệ  nam/nữ  = 1,8. Rối loạn ý thức 26%, liệt nửa ngƣời 98%, liệt dây VII trung ƣơng 79%, rối loạn cảm giác 55% và rối loạn ngôn ngữ  41%.  Ổ  nhồi máu kích thƣớc 3  –  5 cm chiếm 79,3%; vùng bao trong 31% và vùng nhân xám 36%. Cải thiện lâm sàng chung theo thang điểm NIHSS từ  mức trung bình đến tốt ở nhóm dùng cytoflavin là 86%; cải thiện mức độ liệt theo thang điểm MRC là 92%, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Tác dụng không mong muốn trên lâm sàng gặp tỷ lệ thấp (12%), tất cả ở mức độ nhẹ, thoáng qua và không để lại nguy hại gì. Chƣa có bằng chứng về tác dụng không mong muốn trên chức năng chuyển hóa gan, thận, đƣờng máu và công thức máu. 
Kết luận: cytoflavin cải thiện trên lâm sàng có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng trong hai tuần đầu điều trị (p < 0,05). Thuốc an toàn, ít tác dụng phụ và không gây nguy hại

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment