NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG CHỐNG OXY HÓA CỦA HẠ KHÔ THẢO NAM

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG CHỐNG OXY HÓA CỦA HẠ KHÔ THẢO NAM

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG CHỐNG OXY HÓA CỦA HẠ KHÔ THẢO NAM 

(Blumea lacera (Burn.F.) DC) 
Trịnh Khánh Linh1; Trần Văn Cường1; Nguyễn Văn Thư
2
TÓM TẮT 
Mục tiêu:  định tính thành phần hóa học,  định lượng flavonoid toàn phần và  đánh giá tác dụng chống oxy hóa của các phân  đoạn dị ch chiết cây Hạkhô thảo nam (Blumea lacera).  Đối t ượng và phương pháp:  định tính phân đoạn dị ch chiết từphần trên mặt  đất c ủa Hạkhô thảo nam qua một s ốnhóm hợp chất hóa h ọc bằng các phản ứng hóa học  đặc trưng, định lượng flavonoid toàn phần bằng  phương  pháp  tạo  màu  với  AlCl3 trong  môi  trường  kiềm-trắc  quang,  đánh  giá  tác  dụng chống oxy hóa thông qua khảnăng dọn gốc tựdo DPPH (2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). Kết quảvà 
kết  luận: Hạ khô  thảo  nam  có  chứa  một  số nhóm  hợp  chất  như alcaloid,  flavonoid,  tanin, saponin, sterol, terpenoid, polysaccharid, carotenoid. Hàm lượng flavonoid toàn phần đạt 13,08 mg/g. Các phân đoạn dịch chiết Hạkhô thảo nam đều thểhiện hoạt tính chống oxy hóa, trong đó phân đoạn BLE có tác dụng tốt nhất.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment