NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH DO NGÃ Ở BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG VÀ BỆNH PARKINSON

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH DO NGÃ Ở BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG VÀ BỆNH PARKINSON

 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH DO NGÃ Ở BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG VÀ BỆNH PARKINSON

Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Tùng Linh Học viện Quân y 
Nghiên cứu được tiến hành trẽn 206 bệnh nhân mắc hội chứng, bệnh Parkinson (71,02 ± 9,97 tuổi) và 223 người cao tuổi khỏe mạnh (72,22 ± 8,42 tuổi). Kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh nhãn mắc hội chứng và bệnh Parkinson bị tai nạn thương tích do ngã (85,2%) nhiều hơn so với nhóm chứng (60,0%), (p<0,05). Tỷ lệ bệnh nhân thỉnh thoảng bị ngã và hay bị ngã (47,8%) cao hơn so vởi nhóm chứng (20,7%), (p<0,05). Bệnh nhân mắc hội chứng và bệnh Parkinson bị ngã tại nhà (70,4%) cao hơn so vói nhóm chứng (28,0%),

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment