NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG CĂNG THANG CHỨC NẴNG HỆ TIM MẠCH CỦA NHÂN VIỀN Y TẾ TẠI VIỆN QUÂN Y

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG CĂNG THANG CHỨC NẴNG HỆ TIM MẠCH CỦA NHÂN VIỀN Y TẾ TẠI VIỆN QUÂN Y

 NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG CĂNG THANG CHỨC NẴNG HỆ TIM MẠCH CỦA NHÂN VIỀN Y TẾ TẠI VIỆN QUÂN Y 354

Nguyễn Ngọc Sơn*, Vũ Văn Hách** * V?ẹnQuan y 354, “Bệnh xá BTTM
Nghiên cứu sự dao động nhịp tim bằng các chỉ số thống kê toán học nhịp tim được tiến hành trên 80 nhân viên y tế (NVYT) tại Viện Quân y 354. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau một ngày tao động tần số tim của NVYT ít biến đổi, nhưng độ ỉệch chuẩn của khoảng RR giảm và chỉ số căng thẳng nhịp tim đã tăng từ 210,53 ± 83,58 ĐVĐK tên 264,16 ±111,92 ĐVĐK, sự khác biệt có ỷ nghĩa thống kê (p<0,001). Tỷ lệ NVYT có chì số căng thẳng nhịp tím >200 ĐVĐK đã tăng từ 40% tên 65,0%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kè (p<0,001). Nhóm y tá, hộ tỷ và y sĩ có tỷ tệ người câng thẳng chức năng hệ tim mạch (83,3% và 62,9%) nhiều hơn so vôi nhóm bác sĩ (55,6%). 
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment