NGHIÊN CứU ứNG DụNG CLONIDINE TRONG Hỗ TRợ CắT CƠN NGHIệN CáC CHấT DạNG MA TúY TạI VIệN SứC KHỏE TÂM THầN

NGHIÊN CứU ứNG DụNG CLONIDINE TRONG Hỗ TRợ CắT CƠN NGHIệN CáC CHấT DạNG MA TúY TạI VIệN SứC KHỏE TÂM THầN

NGHIÊN CứU ứNG DụNG CLONIDINE TRONG Hỗ TRợ CắT CƠN NGHIệN CáC CHấT DạNG MA TúY TạI VIệN SứC KHỏE TÂM THầN

Trần Hữu Bình, Nguyễn Văn Dũng và cs
Tóm tắt
Đến nay ở Việt Namchưa có nghiên cứu nào về tác dụng của  thuốc clonidine trong hỗ trợ  cắt  cơn nghện các chất dạng thuốc phiện. 
Mục tiêu: Đánh giá kết quả của clonidine trong hỗ trợ điều trị hội chứng cai heroin  và mô tả một số tác dụng không mong muốn trên lâm sàng của clonidine. 
Phương pháp: mô tả, tiến cứu, có sử dụng các trắc nghiệm tâm lý. 
Kết  quả:  Trong  nghiên  cứu  của  chúng  tôi,  nhóm tuổi gặp nhiều nhất là từ 31 đến 40 tuổi, chiếm 47,5%. 
Nhóm tuổi  từ  21  đến  30  tuổi chiếm  tỷ lệ  thấp  hơn là 32,5%. Nhóm trên 40 tuổi gặp ít nhất, chiếm 20%. 58 là tuổi cao nhất và 21 là tuổi thấp nhất. Tuổi trung bình của các bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi là 33,95  ? 8,06.  Clonidine  liều  khởi  đầu  từ  0,6mg  đến 0,8mg.  Ngày  thứ  hai  bệnh  nhân  sử  dụng  liều  0,9mg đến 1,2mg, Ngày thứ 3, 4 cao nhất  liều từ 0,9mg đến 2,1mg  và  đến  ngày  thứ  7  bệnh  nhân  sử  dụng  liều clonidin từ 0,9mg đến 1,2mg. Thuyên giảm triệu chứng cai vào ngày thứ 2 và ổn định vào ngày thứ 5, liều tối đa duy trì  sau các ngày tiếp theo trên 10 ngày với liều từ 0,3 mg đến 0,8 mg trong 24h, giảm liều sau 15 ngày duy trì các bệnh nhân 3mg. Trong đó chỉ gặp tác dụng không mong muốn là chóng mặt, chiếm 35%.
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment