NGHIÊN CứU ứNG DụNG Và KếT QUả PHẫU THUậT NộI SOI Mở ốNG MậT CHủ LấY SỏI ĐIềU TRị SỏI ĐƯờNG MậT

NGHIÊN CứU ứNG DụNG Và KếT QUả PHẫU THUậT NộI SOI Mở ốNG MậT CHủ LấY SỏI ĐIềU TRị SỏI ĐƯờNG MậT

NGHIÊN CứU ứNG DụNG Và KếT QUả PHẫU THUậT NộI SOI Mở ốNG MậT CHủ LấY SỏI ĐIềU TRị SỏI ĐƯờNG MậT
LÊ QUỐC PHONG, LÊ MẠNH HÀ,
Dương Mạnh Hùng, Phạm Như Hiệp, Lê Lộc
TÓM TẮT:
Mục tiêu:  Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả ứng dụng phẫu thuật  mở ống mật chủ nội soi trong điều trị sỏi đường mật chính
Đối  tượng  và  phương  pháp:  Nghiên  cứu  hồi  cứu và tiến cứu, gồm 152 sỏi đường mật  chính,  phẫu thuật mở ống mật chủ  l ấy sỏi nội soi, có hoặc không kết hợp nội soi mềm và tán sỏi điện thủy lực, từ 1.2000-8.2010 tại bệnh viện trung ương Huế.
Kết quả: Tuổi trung bình 54,2 (22-84), giới : 66 nam và  86  nữ,  thời  gian  phẫu  thuật  trung  bình  là  135  phút (90-235), tai biến trong mổ 6/152 (3,95%), tỷ lệ chuyển mổ  hở:  18/152  (11,84%),  tỷ  lệ  sạch  sỏi:  122/134 (91,04%), biến chứng sau mổ 15/152 (9,87%), thời gian nằm viện trung bình 8,5 ngày (6-18). 
Kết luận: Phẫu thuật mở ống mật chủ nội soi điều trị sỏi đường mật chính an toàn và hiệu quả với  tỉ lệ sạch 
sỏi cao, tai biến trong mổ và sau mổ thấp. Cần kết hợp với nội soi đường mật bằng ống soi mềm, tán sỏi điện thủy lực cho kết quả khả quan hơn
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.   Cao Việt  Dũng (2009),  Ứng dụng phẫu thuật  nội soi  trong  điều  trị  sỏi  đường  mật,  Hội  nghị  ngoại  khoa Khánh Hoà mở rộng, 149-157.
2.   Lê Lộc, Phạm Như Hiệp (2002), Bước đầu điều trị phẫu  thuật  nội  soi  lấy  sỏi  ống  mật  chủ  đơn  thuần  tại BVTW Huế, Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học, 51-55.
3.   Trần  Như  Nguyên  Phương  (2008),  Điều  trị  sỏi đường mật chính bằng  nội soi  mật tuỵ ngược dòng  tại BVTW Huế, Y học TP Hồ Chí Minh, tập 12, phụ bản số 4, 329-332.
4.   Đặng  Tâm,  Lê  Nguyên  Khôi  (2008),  Đánh  giá phương pháp  lấy sỏi mật nội soi  xuyên gan qua da,  Y học TP Hồ Chí Minh, tập 12, phụ bản của số 4, 274-281

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment