NGHIÊN CứU VAI TRò CủA SjVO2TRONG HồI SứC BệNH NHÂN CTSN NặNG

NGHIÊN CứU VAI TRò CủA SjVO2TRONG HồI SứC BệNH NHÂN CTSN NặNG

NGHIÊN CứU VAI TRò CủA SjVO2TRONG HồI SứC BệNH NHÂN CTSN NặNG

PHẠM XUÂN HIỂN, LUU QUANG THÙY, CHU M?NH KHOA
TÓM TẮT
Nghiên cứu 31 bệnh nhân CTSN nặng, với độ tuổi trung bình 37,23 tuổi. Chúng tôi nhận thấy SjVO2và PaCO2có sự tương quan chặc r = 0,58, phương trình t ương quan tuyến tính  y  = 0,72x  + 48,67.  Nghiên  cứu  cho  thấy  SjVO2khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm I (GOS 1), nhóm II (GOS 2,3) và nhóm III (GOS 4,5). Nhóm bệnh nhân khi điều chỉnh SjVO2về được giá trị  bình  thường có chất lượng hồi phục tốt.
Theo  dõi  SjVO2là  biện  pháp  đơn  giản,  giúp  cải  thiện chất lượng điều trị và có thể tiên lượng được khả năng  hồi phục của bệnh nhân CTSN nặng

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment