Nghiên cứu vai trò Epstein Barr virus, p53 và hiệu quả điều trị bệnh lichen xơ teo sinh dục bằng bôi corticoid và tacrolimus

Nghiên cứu vai trò Epstein Barr virus, p53 và hiệu quả điều trị bệnh lichen xơ teo sinh dục bằng bôi corticoid và tacrolimus

 
2 giờ trước

Tên đề tài luận án:  Nghiên cứu vai trò Epstein Barr virus, p53 và hiệu quả điều trị bệnh lichen xơ teo sinh dục bằng bôi corticoid và tacrolimus

Chuyên ngành: Da Liễu

Mã số:    62720152

Họ và tên nghiên cứu sinh: HOÀNG THỊ HOẠT

Họ và tên Người hướng dẫn:

1. PGS.TS Phạm Thị Lan

2. PGS.TS Nguyễn Duy Ánh

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Đề tài là công trình đầu tiên trong nước nghiên cứu về bệnh lichen xơ teo sinh dục. Nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa khoa học cao, đóng góp cho chuyên ngành.

Nghiên cứu đã đưa ra được một số yếu tố liên quan, các triệu chứng lâm sàng thường gặp, mức độ các triệu chứng cũng như mức độ bệnh lichen xơ teo sinh dục. Đồng thời  sơ bộ đánh giá vai trò của EBV, p53 liên quan với lâm sàng cũng như hiệu quả điều trị bệnh lichen xơ teo sinh dục

Kết quả của nghiên cứu giúp các thầy thuốc lâm sàng có thêm hiểu biết về căn nguyên bệnh lichen xơ teo sinh dục cũng như sử dụng thuốc nội khoa để điều trị trước khi áp dụng các phương pháp điều trị khác.

 

 

 

 

THE NEW MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

 

Name of thesis: Study on the role of Epstein Barr virus, p53 and the effectiveness of treatment of genital lichen sclerosus with topical corticoids and tacrolimus

Speciality: Dermatology

Code: 62720152

Name of graduate student: Hoang Thi Hoat

Name of supervisor:

1.Prof. Pham Thi Lan

2.Prof. Nguyen Duy Anh

Training facility: 108 Institute of Clinical Medical and Pharmaceutical Sciences.

Summary of new main scinetific contribution of the thesis:

The topic is the first work in the country to study genital lichen sclerosus. The research is urgent, has practical significance and high scientific significance, contributing to specialized research.

The study has identified a number of related factors, common clinical symptoms, severity of symptoms as well as the degree of genital lichen sclerosus disease. At the same time, preliminary assessment of the role of EBV, p53 related to clinical as well as the effectiveness of treatment of genital lichen sclerosus disease

The results of the study help clinicians have more understanding of the etiology of genital lichen sclerosus disease as well as the use of drugs for treatment before applying other treatments.

Nguồn: benhvien108.vn

Leave a Comment