Nhận xét đặc điểm tật khúc xạ ở trẻ em tại Bệnh viện Mắt Trung ương trong khoảng thời gian 2021-2022.

Luận văn thạc sĩ Nhận xét đặc điểm tật khúc xạ ở trẻ em tại Bệnh viện Mắt Trung ương trong khoảng thời gian 2021-2022.

Title:  Nhận xét đặc điểm tật khúc xạ ở trẻ em tại Bệnh viện Mắt Trung ương trong khoảng thời gian 2021-2022.
Authors:  Vũ Thu Hương
Advisor:  PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hiền
Keywords:  tật khúc xạ
Issue Date:  2022
Abstract:  Mục tiêu: Mô tả đặc điểm tật khúc xạ (TKX) ở trẻ em 6-15 tuổi đến khám tại bệnh viện Mắt trung ương trong giai đoạn 2021-2022.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi thực hiện nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 162 trẻ với 324 mắt ở độ tuổi 6 đến 15 tuổi được chẩn đoán TKX tại khoa Khúc xạ Bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 9/2021 đến tháng 7/2022. Kết quả: 50% trẻ em đến khám với lý do nhìn mờ; công suất trung bình các loại TKX là cận thị -4.27 ± 2.28D, viễn thị +4.13 ± 1.75D, loạn thị 2.08 ± 1.92; tính theo khúc xạ cụ thể có 66,9% cận thị; viễn thị chiếm tỷ lệ 26,3%; chiếm tỷ lệ thấp nhất là loạn thị hỗn hợp với 2,6%; có 14,2% trẻ em bị nhược thị do TKX; 18% trẻ bị lệch khúc xạ 2 mắt. Độ sâu tiền phòng, chiều dài trục nhãn cầu ở mắt cận thị lớn hơn mắt viễn thị.
Kết luận: Hình thái cận thị chiếm tỷ lệ cao nhất, sau đến viễn thị và thấp nhất là loạn thị hỗn hợp; độ sâu tiền phòng, chiều dài trục nhãn cầu giữa nhóm cận thị và viễn thị khác biệt có ý nghĩa thống kê.
URI: 
Appears in Collections: Luận văn thạc sĩ

Chuyên mục: luận văn thạc sĩ y học

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment