NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CHÍNH KẾT HỢP GÃY XƯƠNG, SAI KHỚP CHI DƯỚI

NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CHÍNH KẾT HỢP GÃY XƯƠNG, SAI KHỚP CHI DƯỚI

 NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH  CHÍNH KẾT HỢP GÃY XƯƠNG, SAI KHỚP CHI DƯỚI

Lê Minh Hoàng* 
TÓM TẮT
Nghiên  cứu  đặc  điểm  giải  phẫu  bệnh  và  kỹ  thuật  điều  trị  tổn  thƣơng  động  mạch  (TTĐM) chính kết hợp gãy xƣơng, sai khớp chi dƣới của 53  ệnh nh n ( N) với 67 động mạch (ĐM)  ị tổn  thƣơng    ết  quả:  phục  hồi  lƣu  thông  m ạch  94,0%;  kết  hợp  xƣơng:  cố  định   ên  ngoài: 39,6%, cố  định  ên trong: 60,4%; rửa mạch của chi bị  thƣơng: 37,7%; cầu nối ĐM tạm thời: 26,4%; mở c n: 56,6%. Kết quả gần: bảo tồn chi: 88,7%; cắt cụt chi thì hai: 11,3%  Tổn thƣơng ĐM chi dƣới kết hợp gãy xƣơng, sai khớp thƣờng khó  xử  trí do tổn thƣơng phức tạp và có thểphải cắt cụt chi

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment