Nhận xét kết quả lâm sàng và X quang cấy chuyển răng khôn tự thân đã kín cuống

Nhận xét kết quả lâm sàng và X quang cấy chuyển răng khôn tự thân đã kín cuống

Nhận xét kết quả lâm sàng và X quang cấy chuyển răng khôn tự thân đã kín cuống

Đặng Triệu Hùng, Mai Đình Hưng
Viện đào tạo Răng Hàm Mặt-Đại học Y Hà Nội
Tóm tắt
Răng  hàm  lớn  thứ  3  còn  được  gọi  là  răng  khôn, răng  này  ít  có  chức  năng  ăn  nhai,  lại  hay  gây  biến chứng, nên thường được sử dụng làm răng cấy chuyển, đặc biệt là  để  thay thế các răng  hàm  lớn bị nhổ bỏ. 
Mục tiêu: nhận xét kết quả lâm sàng và X quang sau phẫu thuật cấy chuyển răng khôn tự thân đã kín cuống. 
Kết quả: 31 răng khôn tự thân đã kín cuống đã được cấy  chuyển  trên  31  bệnh  nhân.  Tuổi  trung  bình  của bệnh nhân tại thời điểm phẫu thuật là 27,7 (từ 19 đến 46).  Các  răng  khôn  cấy  chuyển  được  cố  định  trong vòng 0,5 đến 9 tháng (trung bình 2,1 tháng). Thời gian theo dõi từ 1,5 đến 34,5 tháng (trung bình 12,4 tháng). Theo thời gian các răng cấy ngày càng chắc hơn. Kết quả lâm sàng và X quang có biểu hiện lành thương tốt, tỷ lệ tồn tại của các răng khôn cấy chuyển là 93,5%. 
Kết  luận:  Nghiên  cứu  này  cho  thấy cấy  chuyển răng khôn tự thân đã kín cuống là một phương  pháp phục hồi răng mất đáng tin cậy
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment