Tên bài báo:Những cây thuốc cổ truyền dùng để chữa bỏng và vết thương phần mềm ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Hoành Côi

Tên tạp chí: Dược học

Năm xuất bản: 1999 Số: 2 Tập: 274 Trang: 9-12

Tóm tắt: Giới thiệu kết quả nghiên cứu trong nhiều năm sử dụng khai thác những cây thuốc cổ truyền chữa bỏng và vết thương phần mềm. Đánh giá tính đa dạng của cây thuốc và một số loài cây thuốc có triển vọng. Tổng kết và hệ thống hóa bao gồm 323 loài thuộc 103 họ thực vật. Số loài chữa bỏng là 34,67%; số loài chữa các vết thương phần mềm là 91,02.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.01004

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

Thông tin tham khảo

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *