NỘI SOI PHẾ QUẢN LÀM GIẢM THỂ TÍCH PHỔI ĐIỀU TRỊ KHÍ THŨNG PHỔI

NỘI SOI PHẾ QUẢN LÀM GIẢM THỂ TÍCH PHỔI ĐIỀU TRỊ KHÍ THŨNG PHỔI

 NỘI SOI PHẾ QUẢN LÀM GIẢM THỂ TÍCH PHỔI ĐIỀU TRỊ KHÍ THŨNG PHỔI 

Đồng Khắc Hưng*; Tạ Bá Thắng**
TÓM TẮT 
Trong những năm gần đây, nhiều kỹ thuật nội soi điều trị khí thũng phổi đã được thực hiện với mục đích cải thiện triệu chứng lâm sàng, chức năng phổi và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân (BN) như: các thiết bị làm nghẽn đường thở (các nút, van phế quản một chiều), các phương pháp can thiệp trực tiếp đến nhu mô phổi (giảm thể  tích phổi bằng các chất sinh học, vòng kim loại và đốt bằng hơi nhiệt) và tạo cầu nối đường thở. Hiệu quả  và tính an toàn của kỹ  thuật mới được nghiên cứu ở  nhóm nhỏ BN. Do vậy, trong tương lai cần hoàn thiện hơn các kỹ thuật này.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment