PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CÁC NHÓM THUỐC CHỐNG NHIỄM KHUẨN, TAI MŨI HỌNG, MẮT CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM XUÂN HÒA NĂM 2017-2018

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CÁC NHÓM THUỐC CHỐNG NHIỄM KHUẨN, TAI MŨI HỌNG, MẮT CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM XUÂN HÒA NĂM 2017-2018

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CÁC NHÓM THUỐC CHỐNG NHIỄM KHUẨN, TAI MŨI HỌNG, MẮT CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM XUÂN HÒA NĂM 2017-2018
Bùi Việt Dũng1, Đỗ Xuân Thắng1
1 Đại Học Dược Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dược là cần thiết để nhìn nhận những điểm đã làm tốt và một số hạn chế để từ đó có giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp phát triển trong những năm tiếp theo. Theo đó, Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dược phẩm Xuân Hoà năm 2017-2018 là cần thiết. Đối tượng và phương pháp: các mặt hàng thuốc, thực phẩm chức năng kinh doanh của công ty TNHH Dược phẩm Xuân Hòa năm 2017 và năm 2018. Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang hồi cứu số liệu. Kết quả:  Doanh thu của Công ty TNHH Dược phẩm Xuân Hòa năm 2018 với 50 sản phẩm đạt 122.598 tỷ đồng, đạt 87,61 so với năm 2017 với 47 sản phẩm (đạt 139.925 tỷ VND). Nhóm thuốc Hóa dược kinh doanh của công ty năm 2018 là 48 sản phẩm đạt doanh thu là 116,768 tỷ VND chiếm tỷ trọng 87,3 % thấp hơn so với năm 2017 (134.784 tỷ đồng). Doanh thu bán hàng tập trung vào một số nhóm thuốc chủ đạo là nhóm thuốc điều trị mắt, tai mũi họng với 3 sản phẩm đạt doanh thu là 28,583 tỷ đồng năm 2018, giảm hơn so với năm 2017 (doanh thu đạt 39,932 tỷ đồng). Tiếp theo là nhóm chống nhiễm khuẩn có 5 sản phẩm với doanh thu năm 2018 đạt 24,754 tỷ VND  tăng hơn so với năm 2017 (doanh thu đạt 15,224 tỷ đồng). Thuốc kinh doanh theo nguồn gốc sản xuất trong nước năm 2017 có 45 sản phẩm doanh thu đạt 130,899 tỷ chiếm 93,5%, tới năm 2018 có 47 sản phẩm doanh thu đạt 113,586 tỷ đồng. Đối với nhóm hàng nhập khẩu năm 2017 có 2 sản phẩm, giá trị đạt được là 9,026 tỷ chiếm tỷ lệ 4% tổng doanh thu, năm 2018 có 3 sản phẩm giá trị đạt được 9,012 tỷ chiếm 6% tổng doanh thu. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận đạt mức thấp trong năm 2018 khi so với 2017. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần LN/DTT (ROS) đạt ở mức thấp 0,01% năm 2018. Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH (ROE) của Công ty năm 2018 đạt 0,11 %. Kết luận: Công ty cần tìm kiếm thêm các nguồn hàng có lợi thế cạnh tranh để tăng hiệu quả kinh doanh của công ty trong các năm tiếp theo.

Chiến  lược  quốc  gia  phát  triển ngành  Dược Việt Nam Giai đoạn  2020  và  tầm nhìn đến năm 2030 (quyết định số68/QĐ-TTG) đã hoạch định chiến lược  phát  triển cho ngành dược  Việt  nam [1].Theo đó, các công ty Dược phẩm trong nước đứng trước  những cơ hội  to  lớn đểphát  triển, bên  cạnh  đó  cũng phải  đối  mặt  với  không  ít những  thách  thức  do  sựcạnh  tranh  ngày  càng khốc  liệt.  Với  bản  chất  của  nền  kinh  tếthịtrường, các doanh nghiệp Dược muốn duy trì và phát  triển  bền  vững  cần  phải có các phương án đểnâng  cao  khảnăng cạnh  tranh  và  thích ứng với  sựbiến động  của các điều  kiện  kinh  tế-xã hội. Nhà  quản  lí  cần  phải  am  hiểu  thịtrường, nắm bắt kịp thời các thông tin, cùng với đó phải có  những phân tích và đánh giá cụthểvềquá trình  hoạt  động  cũng  như  kết  quảkinh  doanh của  doanh  nghiệp  [6].  Do  vậy, phân  tích  hiệu quảhoạt động  kinh  doanh  là  rất  quan  trọng  và cần  thiết  đối  với  mọi  doanh  nghiệp. Công  ty TNHH  Dược  Phẩm  Xuân  Hòa  là  một  doanh nghiệp  nhỏ, năm 2017 Công ty có một  sốmặt hàng độc quyền phân phối, tuy nhiên sang năm  2018, một sốmặt hàng hếthợp đồng độc quyền và công ty đối mặt với những khó khăn và thách thức lớn. Đểtồn tại và phát triển, công ty đã và đang từng bước  khắc phục những khó khăn, đềra  những  mục  tiêu  cũng  như  chiến  lược  kinh doanh phù hợp trong tình hình mới. Phân  tích  hoạt động  kinh  doanh  của  công  ty trong 2 năm từ2017-2018, nhìn nhận lại những gì  đã  làm  được  và  chưa  làm  được,  cũng  như thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động, từđó đềxuất một sốgiải pháp với hy vọng góp phần đổi  mới  hoạt động  của  công  ty,  giúp  côngty  ngày  càng  đứng  vững  và  lớn  mạnh  trong tương lai, nghiên cứu: “Phân tích kết  quảhoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dược phẩm Xuân Hoà năm 2017-2018”được  thực  hiện  với mục tiêu: So sánh cơ cấu danh mục thuốc và kết quảkinh  doanh  của công ty TNHH Dược  phẩm Xuân Hòa năm 2017 với năm 2018.

Chi tiết bài viết
Từ khóa
hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp dược, Công ty TNHH Dược phẩm Xuân Hoà

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Y tế (2014), Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam Giai đoạn 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (kèm theo quyết định số 68/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ ngày 10 tháng 01 năm 2014). 
2. Bộ y tế (2016), Thông tư 11 /2016/TT-BYT Quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập 
3. Bộ Y tế (2018), Thông tư 30/2018/TT-BYT Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược , sinh phẩm thuốc phóng xa và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế 
4. Công ty chứng khoán ACBS (2018), Tổng quan Ngành – Dược phẩm 2018. 
5. Lê Quang Dũng (2017), Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên thảo dược Hoa Hoa năm 2016, Chuyên Khoa I, Trường ĐH Dược Hà Nội. 
6. Phạm Văn Dược Đặng Thị Kim Cương (2007), Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Xã Hội, Hà Nội. 
7. Nguyễn Văn Luật (2018), Phân tích Kết quả kinh doanh Của chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm vĩnh phúc – thành phố phúc yên năm 2017, Chuyên Khoa I, Trường ĐH Dược Hà Nội. 
8. Văn Công Khanh (2018), Phân tích kết quả kinh doanh của công ty TNHH Đại Bắc Miền Nam Năm 2017. 

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CÁC NHÓM THUỐC CHỐNG NHIỄM KHUẨN, TAI MŨI HỌNG, MẮT CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM XUÂN HÒA NĂM 2017-2018

Leave a Comment