PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG ADN PHÔI THAI TỰ DO TRONG HUYẾT TƯƠNG NGƯỜI MẸ BẰNG PHƯƠNG PHÁP REALTIME – PCR

PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG ADN PHÔI THAI TỰ DO TRONG HUYẾT TƯƠNG NGƯỜI MẸ BẰNG PHƯƠNG PHÁP REALTIME – PCR

 PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG ADN PHÔI THAI TỰ DO TRONGHUYẾT TƯƠNG NGƯỜI MẸ BẰNG PHƯƠNG PHÁP REALTIME – PCR

Triệu Tiến Sang*; Trần Văn Khoa*; Đinh Đoàn Long**
TÓM TẮT
Việc phát hiện ra sự  tồn tại của ADN phôi thai tự  do và tế  bào phôi thai tự  do trong huyết tương người mẹ đã mở ra một hướng chẩn đoán trước sinh mới bằng biện pháp không can thiệp. Để  đị nh lượng được ADN phôi thai tự  do trong huyết tương người  mẹ, chúng tôi sử  dụng phương pháp Realtime – PCR dựa trên kỹ thuật TaqManPCR Realtime có sử dụng đầu dò huỳnh quang. Kỹthuật này cho phép quan sát được các tín hiệu huỳnh quang của gen đích và biết được số bản copy của chúng ở từng chu kỳ nhân gen. Đối tượng nghiên cứu: 40 thai phụ đang mang thai từ tuần thứ7 đến tuần thứ 12 của thai kỳ. Kết quả: gen GAPDH xuất hiện tín hiệu ở cả 40 mẫu với số bản copy dao động từ 4,63E + 02 đến 7,99E + 05/1 ml huyết tương. Gen SRY xuất hiện tín hiệu huỳnh quang ở  các mẫu thai nam từ  1,48E + 00 đến 2,97E + 03. Hai mẫu nội chứng âm gen SRY không xuất hiện tín hiệu và gen GAPDH xuất hiện tín hiệu với số  bản copy mẫu nội chứng âm số  1 là 1,33E + 04 và số bản copy của mẫu nội chứng âm 2 là 1,44E + 04

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment